Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst van de coördinatiegroepvergaderingen van de afgelopen 6 maanden

Vergadering van 10 april 2018

 • Het is nu definitief dat de PvdA aanwezig zal zijn op de 50PlusBeurs, van 18 t/m 22 september 2018 in de Jaarbeurs in Utrecht.
 • Op 26 maart is een gesprek gevoerd tussen de Tweede Kamerleden Gijs van Dijk en Henk Nijboer, partijbestuurslid Harry Vogelaar en een vertegenwoordiger van de 3 samenwerkende netwerken. Er zijn afspraken gemaakt over ondersteuning en informatieuitwisseling op het gebied van wonen en pensioenen.
 • Om de ondersteuning te kunnen bieden aan de Kamerfractie zoekt het ONP naar PvdA-leden die bereid zijn een bijdrage te leveren aan die ondersteuning. Verschillende mogelijkheden om leden te interesseren zijn besproken.
 • Op 6 maart zijn de voorzitters van de 3 samenwerkende netwerken bijeen geweest om een begin te maken met een vervolg op de conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’ op 11 november 2017. Daarop is besloten dat het ONP het aspect ‘Wonen en Welzijn’ voor zijn rekening neemt en deskundigen vraagt die hun kennis en ervaring in kunnen brengen.
  Voor de vervolgbijeenkomst van de 3 netwerken op 16 april heeft de ONP-coördinatiegroep op 10 april voorbereidingen getroffen.

Vergadering van 12 februari 2018

 • Op 7 februari hebben de de voorzitters van de 3 netwerken Zorg, Ouderen en Handicap & Beleid een vervolggesprek gevoerd met Tweede Kamerlid Sharon Dijksma, Eerste Kamerlid Jopie Nooren en partijbestuurder Harry Vogelaar. Er is goede voortgang geboekt. Er zijn afspraken gemaakt over de thema’s en de werkwijze voor het ondersteunen door de netwerken van de beide Kamerfracties en het partijbestuur. Voor het ONP is het overeengekomen thema ‘Wonen en zorg voor ouderen’. De werkgroep WZW (Wonen, Zorg en Welzijn) wil betrokken zijn bij de uitwerking van de onderdelen welzijn en wonen.
 • Er is een oproep gedaan aan Tweede Kamerlid Gijs van Dijk om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over het fractiestandpunt inzake het pensioenstelsel en over het wetsvoorstel van Van Rooijen (50Plus) voor het tijdelijk verhogen van de rekenrente.
 • Het jaarverslag van het ONP is vastgesteld.
 • De werkgroep AIP (Arbeid, Inkomen en Pensioen) is mede door het toetreden van enkele nieuwe leden, weer actief geworden.

Vergadering van 19 december 2017

 • André van Dokkum uit Zoetermeer, plaatsvervangend voorzitter van het ONP, willigt het verzoek in van de overige leden van de coördinatiegroep van het ONP, om het voorzitterschap op zich te nemen.
 • Op 22 december vindt er een overleg plaats tussen delegaties van het Netwerk Zorg en ONP over het vervolg op de conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’. Dit overleg wordt voorbesproken.
 • Op 30 november heeft Tweede Kamerlid Sharon Dijksma een kennismakingsgesprek gehad met Harry Vogelaar en de voorzitters van de 3 netwerken Zorg, Ouderen en Handicap & Beleid. Er is gesproken over de onderwerpen die de komende tijd prioriteit hebben. Tevens wordt verkend hoe de netwerken de Kamerfracties tot steun kunnen zijn. In het nieuwe jaar vindt er een vervolggesprek plaats. De uitkomst zal mede bepalend zijn voor de activiteiten van ONP in 2018.
 • Het werkplan en de begroting voor 2018 worden vastgesteld. Door het beperkte budget is een beroep nodig op het Activiteitenfonds om activiteiten te kunnen ontplooien.

Vergadering van 20 november 2017

 • De coordinatiegroep van het ONP was goed te spreken over het verloop en de uitkomst van de conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’. Er is door Eerste Kamerlid Jopie Nooren en partijbestuurder Harry Vogelaar aangedrongen op een vervolg; Zij willen daar hun steun aan verlenen. Binnenkort zullen enkele leden van de betrokken netwerken bij elkaar komen om te spreken over de aanpak voor het vervolg. besloten wordt om de contacten met de deelnemers aan de bijeenkomst warm te houden en hen te vragen in hoeverre zij actief mee willen werken aan het vervolg.
 • Mededeling wordt gedaan van de voortgang van het vervolg op ‘Dit is geen Bejaardennota’. Wenselijk is dat dit afgestemd wordt met het vervolg van ‘Wonen en zorg voor ouderen’. Daar zal de komende tijd aandacht aan besteed worden.
 • De netwerkbijeenkomst van 28 oktober was inhoudelijk een zeer vruchtbare bijeenkomst. Door de bijdragen van Jopie Nooren en Harry Vogelaar werd duidelijk waar de PvdA en het ONP zich het beste op kan richten in de komende tijd.
 • De opkomst bij de netwerkbijeenkomst was opnieuw gering. Besloten is om een andere opzet te kiezen, er meer een themabijeenkomst van te maken.
 • Het werkplan 2018 voor het ONP zal worden afgestemd worden op bovenvermelde ontwikkelingen en besluiten. Het wordt besproken in de komende vergadering.
 • In dat kader zal ook meer contact worden gelegd met organisaties als FNV Senioren, CNV, NOOM, Alzheimer Nederland, Mezzo.
 • op 30 november vindt het overleg plaats van de 3 netwerken met Tweede Kamerlid Sharon Dijksma en Harry Vogelaar.
 • De volgende bijeenkomst van de coordinatiegroep is op 19 december.

Vergadering van 9 oktober 2017

 • Een groot deel van de vergadering was gewijd aan de voorbereiding van de netwerkbijeenkomst op 28 oktober en van de conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’ op 11 november.
 • Besloten wordt een nieuwsbrief te versturen waarin beide bijeenkomst onder de aandacht wordt gebracht.
 • Er wordt verslag gedaan van een gesprek tussen Eerste Kamerlid Jopie Nooren en de voorzitters van de 3 netwerken Zorg, Ouderen en Handicap&Beleid. Gesproken is over een betere afstemming tussen beide Kamerfracties en de 3 netwerken, zodat de netwerken ook beter in staat zijn om advies uit te brengen aan de fracties en partijbestuur. De coordinatiegroep van het ONP stemt in met die opzet. De volgende stap zou moeten zijn een tweede gesprek, waarbij ook partijbestuurder Harry Vogelaar en een lid van de Tweede Kamerfractie aanwezig zijn.
 • De deelname aan de 50Plus Beurs is goed bevallen. de aanwezigen hadden het gevoel dat de stemming jegens de PvdA milder was dan een jaar daarvóór.