Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst van de coördinatiegroepvergaderingen van de afgelopen 6 maanden

Vergadering van 28 september 2018

 • De beoogde bijeenkomst van enkele van onze Kamerleden met leden van de 3 PvdA-netwerken Zorg, Ouderen en Handicap&Beleid bleek wegens agendaproblemen dit najaar niet mogelijk.
 • Het aantal aanmeldingen van leden om bij te dragen aan het project Visievorming Wonen, Welzijn en Zorg voor ouderen en mensen met een beperking, zijn boven verwachting. Onduidelijkheid is er nog of de kosten die het project met zich meebrengt, betaald kunnen worden uit het Activiteitenfonds van de PvdA. Op 5 oktober vindt daar een gesprek over plaats.
 • De ervaringen in de PvdA-kraam op de 50PlusBeurs waren goed. Zoals één van de organisatoren van de PvdA-kraam het uitdrukte: “Het was veel werk, maar het was prettig om te doen en om met de bezoekers te praten. Belangrijkste wensen van de bezoekers: PvdA moet een socialer gezicht herkrijgen en moet wat feller zijn, meer met de vuist op tafel slaan.”
 • André van Dokkum en Jan Hofsté van de ONP-werkgroep Europa hebben een voorstel geschreven en ingediend voor het PvdA-programma voor de Europese verkiezingen in 2019.

Vergadering van 3 juli 2018

 • Baukje van Hes zal Fred Plantinga opvolgen als penningmeester van het ONP.
 • De door de Tweede Kamer-fractie georganiseerde expertmeeting over pensioenen is bijgewoond door André van Dokkum en Fred Cohen. Zij vonden de bijeenkomst nuttig en informatief, maar het debat ontbrak. Besloten wordt de mogelijkheid te onderzoeken om als ONP in het voorjaar van 2019 een bijeenkomst over pensioenen te organiseren waar ruimte is voor debat tussen experts.
 • De voorbereiding van het project Visievorming Wonen, Welzijn en Zorg nadert zijn voltooiing. De start staat gepland voor september. Dit project wordt tot stand gebracht door de 3 PvdA-netwerken Zorg, Ouderen en Handicap&Beleid. Het ONP zal de themagroep Wonen, welzijn en informele zorg administratief ondersteunen.
  De uitnodiging aan leden van de PvdA om een bijdrage te leveren aan het project is op 16 juli op de website geplaatst.

Vergadering van 28 mei 2018

 • De 3 samenwerkende netwerken hadden afspraken gemaakt met Tweede Kamerlid Sharon Dijksma over de wijze waarop de netwerken bij kunnen dragen aan de meningsvorming van de fractie. Nu Sharon wethouder van Amsterdam zal worden, moeten contacten worden gelegd met de fractieleden die de aandachtsgebieden van Sharon over nemen.
 • Er worden nadere afspraken gemaakt t.b.v. de voorbereiding van het project Visievorming Wonen, Welzijn en Zorg voor ouderen en mensen met een beperking, het vervolg op de conferentie van 11 november 2017.
 • Er is een afspraak met de Kamerleden gemaakt dat er in het najaar een bijeenkomst wordt georganiseerd van Kamerleden en leden van de 3 netwerken.

Vergadering van 10 april 2018

 • Het is nu definitief dat de PvdA aanwezig zal zijn op de 50PlusBeurs, van 18 t/m 22 september 2018 in de Jaarbeurs in Utrecht.
 • Op 26 maart is een gesprek gevoerd tussen de Tweede Kamerleden Gijs van Dijk en Henk Nijboer, partijbestuurslid Harry Vogelaar en een vertegenwoordiger van de 3 samenwerkende netwerken. Er zijn afspraken gemaakt over ondersteuning en informatieuitwisseling op het gebied van wonen en pensioenen.
 • Om de ondersteuning te kunnen bieden aan de Kamerfractie zoekt het ONP naar PvdA-leden die bereid zijn een bijdrage te leveren aan die ondersteuning. Verschillende mogelijkheden om leden te interesseren zijn besproken.
 • Op 6 maart zijn de voorzitters van de 3 samenwerkende netwerken bijeen geweest om een begin te maken met een vervolg op de conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’ op 11 november 2017. Daarop is besloten dat het ONP het aspect ‘Wonen en Welzijn’ voor zijn rekening neemt en deskundigen vraagt die hun kennis en ervaring in kunnen brengen.
  Voor de vervolgbijeenkomst van de 3 netwerken op 16 april heeft de ONP-coördinatiegroep op 10 april voorbereidingen getroffen.