‘Actielijn Wonen en Zorg’

Door Redactie op 10 oktober 2018

In juni heeft het kabinet de ‘Actielijn Wonen en Zorg’ uitgebracht. In dit document heeft het kabinet beschreven hoe het meer vaart wil zetten achter het creëren van een woonsituatie die voor ouderen en mensen met een beperking beter past bij hun wensen en behoeften. Het kabinet schrijft onder meer:

“Wij willen dat gemeenten op lokaal niveau afspraken maken met andere lokale partijen, zoals woningcorporaties, marktpartijen, burgerinitiatieven en zorgaanbieders, over ieders inzet om eventuele tekorten aan te pakken. We vragen gemeenten de opgave op te nemen in een paragraaf over wonen met zorg als onderdeel van hun woonvisie, en daarbij expliciet aan te geven wat zij van woningcorporaties verwachten. Op die manier kan het zo concreet mogelijk in de prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties worden vastgelegd. 

Daarbij zetten we in op drie onderwerpen: het in beeld brengen van de lokale opgave, het realiseren van vernieuwende woonvormen voor ouderen, en een lokale aanpak om ouderen te helpen geschikt te wonen (bijvoorbeeld een wooncoach).

We staan hiermee voor een grote opgave en zijn ons ervan bewust dat onderstaande acties veel zullen vragen van de betrokken partijen. Om hen zo nodig te ondersteunen wordt een team ingesteld. Gemeenten die hieraan behoefte hebben kunnen we hulp bieden om lokaal knelpunten te beslechten, maar ook om knelpunten op te halen die om landelijke oplossingen vragen.”

Goede en passende huisvesting is enorm belangrijk in het leven van mensen. Terecht neemt de aandacht voor het wonen de laatste tijd flink toe. Want vraag en aanbod (qua hoeveelheid, kwaliteit, betaalbaarheid en ligging) sluiten niet goed op elkaar aan. Dit treft vooral mensen met een niet zo sterke positie in de samenleving. 

De noodzakelijke verbetering gaat echter langzaam. De wil en de inzet van de gemeente zijn van groot belang om het tempo te verhogen. De fracties van de PvdA in de gemeenteraden kunnen beginnen het College van Burgemeester en Wethouders te vragen op welke wijze het mee gaat werken aan de ‘Actielijn Wonen en Zorg’ van het kabinet.

Lees de ‘Actielijn Wonen en Zorg’