Door Redactie op 18 november 2016

Amendementen concept-verkiezingsprogramma PvdA

Door het Ouderen Netwerk PvdA zijn enkele amendementen ingediend op het concept-verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. De meeste amendementen hebben betrekking op de paragraaf Pensioenen. Eén amendement pleit voor een samenhangende, lange-termijn visie op de gevolgen voor de gehele samenleving van de toenemende vergrijzing.

Pensioenen
In een artikel op onze website heeft Harm Hofman al kanttekeningen geplaatst bij de paragraaf over pensioenen. Dit heeft geleid tot enkele amendementen, waarin een iets andere koers wordt bepleit dan waartoe de programmacommissie heeft besloten.  De amendementen die betrekking hebben op de pensioenen zijn in deze bijlage te vinden.

Lange termijn visie op de gevolgen van de vergrijzing
In de komende decennia worden mensen naar verwachting steeds ouder. Het aandeel ouderen in de Nederlandse samenleving wordt steeds groter. ONP vindt het een groot gemis, dat wij in Nederland nog nauwelijks een idee hebben welke gevolgen dit zal hebben voor zowel ouderen als de gehele samenleving op lange termijn. Het dwingt ons tot het maken van een samenhangende visie op deze onontkoombare ontwikkeling.
Het amendement met een pleidooi voor een zo’n visie is in deze bijlage te vinden.

Lees hierover ook de volgende artikelen:


Laaggeletterdheid
Er zijn meer mensen in Nederland laaggeletterd dan waar tot voor kort mee rekening is gehouden. Dat komt o.a. doordat mensen van 65 jaar en ouder niet worden meegeteld. Lees daarover dit artikel.
Een amendement van PvdA Drenthe pleit er voor expliciet te vermelden dat scholing om laaggeletterdheid terug te dringen ook aangeboden wordt aan mensen van 65 jaar en ouder.
Het amendement is in deze bijlage te vinden.