Goed antwoord nodig op gevolgen toenemende vergrijzing samenleving

De leeftijdsopbouw van de bevolking zal in de komende 50 jaar drastisch veranderen. Dat zal van grote invloed zijn op de gehele maatschappij, met gevolgen voor zowel jongeren als ouderen. Een opgave voor de gehele samenleving, waar we geen ervaring mee hebben en waarvoor ook de sociaal-democratie oplossingen dient aan te dragen.

Omvang van de dubbele vergrijzing
Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen.

De levensverwachting van de huidige bevolking maar vooral die van de jongere generatie zal fors stijgen. Naarmate we ouder worden, zal de periode dat we nog midden in het leven kunnen en willen staan, langer worden.

De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen sterk stijgen en vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de ‘dubbele vergrijzing’). In 2040, het hoogtepunt van het aantal 65-plussers, is naar schatting 26% van de bevolking 65- plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. Ter vergelijking: in 2012 is het percentage 65-plussers nog 16% waarvan 25% 80-plus is. De gevolgen daarvan worden nog onvoldoende onder ogen gezien. De demografische ontwikkelingen in Nederland tot 2050 vragen om een diepgaande analyse. Aantallen zijn vaak moeilijk voor te stellen, maar een bevolking waarbij zovelen boven de 65 en zelfs boven de 80 zullen zijn is een ongekend fenomeen.

Wat betekent dit nu voor de toekomst van onze samenleving?
Van het verleden kan veelal geleerd worden. Doch met de gevolgen van deze ingrijpende verandering van de bevolkingssamenstelling hebben we geen ervaring. Dan is een grondig toekomstgericht onderzoek een eerste vereiste. Onderzoek naar onder meer de grote veranderingen in het arbeidspotentieel, de veranderende huisvestingsvraag voor ouderen en jongeren, de sociaal psychologische gevolgen voor een ieder, de kosten in de zorg, de toenemende medische kennisvraag.

Het document ‘Dit is geen Bejaardennota’ geeft naar onze mening een treffende beschrijving van een deel van de vraagstukken, die zich in de toekomst in grotere mate dan nu het geval is, voor zullen doen.

Een maatschappijbrede opgave zonder precedent
Het is duidelijk: deze ontwikkeling zal een grote invloed hebben op de gehele maatschappij. Op zowel jongeren als ouderen. Het is geen bejaardenprobleem; het is een maatschappijbrede opgave waar we geen ervaring mee hebben. Een opgave, waarvoor ook de sociaal-democratie oplossingen dient aan te dragen. Oplossingen, waarbij de mens ten allen tijde centraal staat, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en oplossingen die als rechtvaardig worden ervaren.

Gewenst: een sociaal-democratisch antwoord op deze ontwikkeling
Wij zijn van mening dat het van groot belang is de gevolgen op korte termijn onder ogen te zien door een gedegen onderzoek en er vervolgens een maatschappelijk debat over te voeren. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek en het debat kan de Partij van de Arbeid dan zijn koers bepalen.

Onze partij heeft een traditie hoog te houden waar het gaat om de vorming van ideeën over de inrichting van de samenleving, gebaseerd op het sociaal-democratische gedachtegoed. Nu ons ingrijpende veranderingen te wachten staan, voelen wij het als een soort verplichting voor onze partij om opnieuw het voortouw in het debat te nemen. Met ‘Dit is geen Bejaardennota‘ willen wij ons steentje bijdragen.

Lees ‘Dit is geen Bejaardennota’

Samenvatting ‘Dit is geen Bejaardennota’

Margreeth de Boer, Luuc Christensen en Albert Huizing

Margreeth de Boer, Luuc Christensen en Albert Huizing

Margreeth de Boer is minister van VROM geweest. Daarvóór was zij onder meer gedeputeerde van Noord-Holland en Commissaris van de Koningin in Drenthe. Na het ministerschap werd Margreeth de Boer lid van de Tweede Kamer en vervolgens (waarnemend) burgemeester in Leeuwarden en Hoogeveen. Voor de PvdA was Margreeth de Boer onder andere actief als voorzitter van

Meer over Margreeth de Boer, Luuc Christensen en Albert Huizing