Door op 20 januari 2014

Kantekening bij het wetsvoorstel reëel pensioencontract

Kortgeleden heeft Rutte2 het wetsvoorstel reëel pensioencontract door de Eerste Kamer geloodst. Iedereen die dat wilde kon door middel van een consultatieronde zijn mening over dit wetsvoorstel kenbaar maken. De werkgroep Arbeid/Inkomen/Pensioenen van de -toen nog LAO -heeft dat gedaan, in de wetenschap dat er enkele punten in de wet stonden die volgens ons commentaar en afwijzing behoefden.

De fasegewijze vermindering van de belastingvrije pensioenopbouw. Hoewel dit punt een flink aantal ouderen niet raakt, omdat zij al van hun pensioen genieten, moeten we toch wijzen op het sociaaldemocratisch uitgangspunt van de solidariteit (tussen de generaties). Het zal voor jongeren vrijwel onmogelijk worden om een fatsoenlijk pensioen op te bouwen. Hoewel de pensioenopbouw al kan beginnen wanneer iemand 20 is en eindigen als men 67 jaar is, zal er niemand van de jongere generaties zijn die werkelijk een pensioenopbouw van 47 jaar haalt. Het gemiddelde aantal pensioenjaren bij het ABP is op dit moment 29. Rekent u zelf uit wat het resultaat is voor het pensioen van toekomstige generaties. Dit heeft met de PvdA beginselen niets meer te maken maar alles met het ontlasten van de schatkist met hulp van de PvdA. Daarvan kunnen wij, als sociaaldemocraten, geen voorstander zijn. Ons ontging totaal wat nu de typische PvdA kenmerken van dit voorstel zijn. Mocht er een verhaal bij gehouden zijn, dan was dat onduidelijk en sprak het ons en de betrokkenen niet aan.

Het kabinet beoogt met de wet geen versterking van de positie van (toekomstige) gepensioneerden. Duidelijk is dat het voorstel om de belastingvrije pensioenopbouw de positie van toekomstige pensioengerechtigden verzwakt, maar de schatkist onnoemelijk spekt. De verlaging van de belastingvrije pensioenopbouw heeft tot gevolg dat er een enorm bedrag niet aan werkgeverspremie hoeft te worden afgedragen. Ook zullen de belastingopbrengsten beduidend hoger worden, omdat over meer inkomen belasting moet worden afgedragen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. De maatregel gaat wel ten koste van de pensioenopbouw. We moeten vaststellen dat de economische gevolgen van de huidige (nog steeds) crisis en de slechte toestand van de financiën van het rijk, afgewenteld worden op de werknemers. Ook hier geldt weer: “Wat is hier sociaaldemocratisch aan?” PvdA, help ons uit de droom.

Er is ook sprake van nieuwe regelgeving. De kern van het wetsvoorstel beoogde dat pensioenaanspraken voor nieuwe gevallen meer voorwaardelijk zouden worden dan nu het geval is. Zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase kunnen pensioenaanspraken zowel opwaarts als neerwaarts worden aangepast. Dit hangt af van de beleggingsresultaten [die ook op dit moment goed zijn] en de rentestand [die op dit moment dramatisch is]. Hierdoor wordt risicovoller beleggen aangemoedigd. Deze risico’s zijn geheel voor de deelnemers. Dat laat de solidariteit verdwijnen. Individuele verantwoordelijkheid noemt Rutte dat en dat wordt mede vorm gegeven door de PvdA?! Het kan geen kwaad “Van Waarde “nog maar eens door te nemen. Er wordt ook niet meer gesproken van indexering van de pensioenuitkeringen. Pensioenuitkeringen en premies volgen het rendement van de beleggingen. In het nieuwe pensioencontract worden de beleggings- en renterisico’s door de uitkeringsgerechtigden en de premiebetalers samen gedeeld. PvdA, leg ons uit hoe dit past in de sociaaldemocratische uitgangspunten.

Afrondend moeten wij onderkennen dat er niet alleen een financieel probleem maar ook een mentaliteitsprobleem speelt. Het sociaaldemocratische verhaal komt absoluut niet uit de verf en is daardoor niet wervend. De sociaal democratische uitgangspunten van een welvaartsvast, reëel pensioen worden stukje bij beetje om zeep geholpen, alweer met behulp van de PvdA. Het is niet alleen een rekenkundig verhaal. Het gaat om een samenlevingsvisie. “Zonder de PvdA in de regering zou het nog slechter uitpakken”, wordt beweerd. Dat zou kunnen maar is (nog) niet bewezen. We zullen geen genoegen moeten nemen met “het minst slechte” model, maar er dient een toekomstvisie te worden ontwikkeld waaraan men kan afmeten of we op de goede weg zijn met een belangrijk onderdeel uit de sociaaldemocratie en voor sociaaldemocraten, namelijk voldoende inkomenszekerheid ook na de pensioenleeftijd.

Onze conclusie is dat de nieuwe pensioenwet een gevolg is van het neoliberale denken waarmee ook het volk wordt vergiftigd: “ Ik zoek het zelf wel uit”. Er is een hoop werk te doen, willen we niet in een sociaal samenlevingsconflict terechtkomen. De pensioenproblematiek verdoezelt de echte sociale problematiek. Het kan een heet 2014 worden. Hopelijk wint het sociaaldemocratische hart. De leden van de werkgroep Arbeid/Inkomen/ Pensioenen van het Ouderen Netwerk PvdA (LAO) wezen het pensioenvoorstel van de hand. De verlaging van de belastingvrije pensioenopbouw is slechts bedoeld om de kas van het Rijk op orde te krijgen en heeft niets te maken met de sociaaldemocratische beginselen, waarnaar wij horen te handelen. Sociaaldemocraat ben je niet voor even, maar je hele leven.

lees hier  het advies