Door Redactie op 2 maart 2017

Marith Volp: Onze inzet en resultaten voor mensen met een beperking

Marith Volp: Voor mensen met een handicap moet de benodigde zorg en ondersteuning altijd beschikbaar zijn. Zeggenschap en controle over de invulling van het eigen leven, staat centraal. Soms gaat het slechts om begeleiding bij werk of het huishouden, dan regelt gemeente hulp. Soms heeft iemand 24 uur per dag hulp nodig. Dan is goede zorg in een instelling of daarbuiten beschikbaar via de wet langdurige zorg.

Iedereen moet mee kunnen doen
De PvdA wil dat iedereen mee kan doen. Mensen moeten onderwijs kunnen volgen, zelfstandig kunnen wonen, gebouwen kunnen betreden en zonder problemen met het openbaar vervoer kunnen reizen. Wanneer mensen hulp nodig hebben, moet deze zoveel mogelijk passen bij de behoeftes van mensen zelf. In een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Door het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking te ratificeren is  de toegankelijke samenleving weer een stap dichterbij gekomen.

Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?

  • In de langdurige zorg hebben we geregeld dat je kan kiezen voor een PGB of het volledig/modulair pakket thuis. Zo organiseer je zelf je zorg
  • In de langdurige zorg hebben we geregeld dat je zelf een zorgplan mag indienen, waar zorgaanbieders altijd rekening mee moeten houden.
  • Mantelzorgers worden betrokken bij de keukentafelgesprekken.
  • Onnodige en overbodige regels worden na regelsessies op de vloer geschrapt..
  • Geen extra bezuiniging van 500 miljoen in 2017 op de wet langdurige zorg. Er is extra geld gekomen voor dagactiviteiten en scholing in de langdurige zorg en nog eens 100 miljoen extra voor de verpleeghuiszorg.
  • In de gehandicaptensector vindt een omslag plaats: iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. We hebben ingezet op een toegankelijke samenleving: zichtbare en onzichtbare drempels moeten worden weggehaald in onze samenleving dankzij een amendement van de PvdA.

Wat willen nog meer?

Er staat het nodige in ons verkiezingsprogramma:

  • We willen dat er altijd voldoende medewerkers zijn om de zorg te geven die nodig is. Daarom willen wij een minimumnorm instellen voor het aantal zorgverleners. We stellen ook een overheadnorm in om ervoor te zorgen dat het beschikbare geld zoveel mogelijk aan zorg wordt besteed en niet aan bijzaken.
  • De beweging naar kleinschalige wooninitiatieven en coöperaties, ook voor mensen met een laag inkomen, willen wij versnellen. Hiertoe worden initiatieven met persoonsvolgende bekostiging doorgezet en behouden we de mogelijkheid om zorg zelf te organiseren via een PGB.
  • Wij willen dat er nog meer woon-zorg-zones komen. Die stellen mensen in staat om zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen buurt of dorp te blijven wonen, dankzij veilige en toegankelijke routes, ondersteuning op maat en innovatieve toepassingen in woningen en openbare ruimten.
  • Wij willen jaarlijks duizenden woningen aanpassen, samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten. Vanuit het nieuwe Rijksfonds voor het Wonen kunnen subsidies worden verstrekt.

Marith Volp (foto),  PvdA Kamerlid, PvdA lijst 2,  no 14

Dit artikel is overgenomen van de website van PvdA Werkgroep Handicap & Beleid