Door op 22 september 2013

Motie op ledenraad gewijzigd overgenomen door partijbestuur

Als laatste onderdeel van de partijraad op zaterdag 21 september is  de motie van het ouderen netwerk PvdA behandeld. Geen gemakkelijke plek in het programma nadat er een uur over de JSF is gesproken en de aandacht van veel aanwezigen eigenlijk naar een glaasje fris of wat anders uit ging.

Het preadvies van het partijbestuur was afwijzen. Met als motivatie: “De Partij van de Arbeid is er voor alle Nederlanders, los van afkomst, geloof of generatie. Bij het delen van de  lasten van de crisis hanteren wij de spelregel de sterkste schouders, de zwaarste lasten. Daarbij is de inkomens- en vermogenspositie leidend en niet de leeftijd. Zo is er terecht bijzondere aandacht voor oudere werknemers die onverhoopt hun baan verloren hebben en krijgen mensen met enkel AOW tot 100 euro per gezin erbij. We delen de perceptie van de indieners dan ook niet dat wij er onvoldoende voor de oudere generaties zouden zijn. Wij zijn er voor alle Nederlanders. Dat beleid, zeker als het noodzakelijk maar soms heftig is, soms op verzet kan stuiten en daarom dialoog behoeft, ondersteunen we van harte. Daar zullen we zowel in de partij als in de samenleving de dialoog over aangaan.”

In de toelichting tijdens de ledenraad is door het Ouderen Netwerk aangegeven dat de motie geen politiek inhoudelijke motie is. De leden van Ouderen Netwerk zijn allemaal bevlogen PvdA’ers die het uitgangspunt de sterkste schouders, de zwaarste lasten nadrukkelijk onderschrijven. Het maakt niet uit of het jonge of wat oudere schouders zijn. De motie is bedoeld om versnelling te krijgen in het verbinden met oudere leden en oudere kiezers. Niet door te pleasen met inhoudelijk beleid, maar door een serieuze  dialoog aan te gaan.

Met die uitleg, die het Partijbestuur een wezenlijk andere vond dan de schriftelijke toelichting op de motie, wilde het partijbestuur de motie overnemen. De toelichting in de motie is geschrapt en de motie is overgenomen.

 

Hiermee verplicht het Partijbestuur zich om voor 1 december met een actieplan te komen zoals verwoord in de motie. Ter plekke heeft het Netwerk Ouderen haar diensten aangeboden om dit te ondersteunen. Binnenkort maken we een eerste afspraak met Hans Spekman.

De aangenomen motie luidt:

Overwegende dat:

–       Veel ouderen zich afkeren van de PvdA omdat ze zich niet gehoord en niet serieus genomen voelen door de PvdA;

–       Veel ouderen niet meer op de PvdA zullen stemmen bij komende verkiezingen;

–       De PvdA geen antwoord heeft op de opkomst van ouderenpartijen;

–       Ongeveer 1/5 van de Nederlanders ouder is dan 65 jaar en deze groep de komende jaren sterk zal groeien;

–       Het ledenbestand van de PvdA voor een belangrijk deel uit ouderen bestaat

–       De wijze waarop onderwerpen die ouderen in hun dagelijkse levenssfeer raken naar inhoud en vorm behandeld worden  door Fractie en partijbestuur ouderen doet verwijderen van onze partij;

–       Veel ouderen zich ernstig zorgen maken over hun toekomst m.n. als ze zorg nodig hebben.

 

Constateren:

–       dat de PvdA onvoldoende aandacht schenkt aan deze grote groep (potentiele) kiezers;

–       dat de PvdA veel ouderen van zich vervreemd;

–       dat de PvdA de verbinding met een groeiende groep van het electoraat verliest.

 

Dragen het Partijbestuur op om vóór 1 december 2013 te komen met een concreet actieplan waarin aangeven wordt:

–       Op welke wijze de positieve aandacht van de PvdA voor oudere kiezers wordt vergroot;

–       Op welke wijze de PvdA zich weer gaat verbinden met de oudere kiezer.

–     Op welke wijze de Tweede Kamerfractie hiermee aan de slag zal gaan.

 

en gaat over tot de orde van de dag