Door op 19 september 2013

Motie op ledenraad

Het  Ouderen Netwerk dient op de ledenraad van 21 september een motie in waarin zij de leden van de PvdA vraagt het partijbestuur van de PvdA de opdracht te geven een actieplan op te stellen en uit te voeren met als doel positieve aandacht te geven aan de vragen waar oudere kiezers mee zitten en weer verbinding te maken met onze oudere leden en de oudere kiezers.

Het Ouderen Netwerk heeft herhaaldelijk geprobeerd fractie en partijleiding te wijzen op het belang hiervan. Tot op heden zonder resultaat.

 

De motie luidt als volgt:

Overwegende dat:

–       Veel ouderen zich afkeren van de PvdA omdat ze zich niet gehoord en niet serieus genomen voelen door de PvdA;

–       Veel ouderen niet meer op de PvdA zullen stemmen bij komende verkiezingen;

–       De PvdA geen antwoord heeft op de opkomst van ouderenpartijen;

–       Ongeveer 1/5 van de Nederlanders ouder is dan 65 jaar en deze groep de komende jaren sterk zal groeien;

–       Het ledenbestand van de PvdA voor een belangrijk deel uit ouderen bestaat

–       De wijze waarop onderwerpen die ouderen in hun dagelijkse levenssfeer raken naar inhoud en vorm behandeld worden  door Fractie en partijbestuur ouderen doet verwijderen van onze partij;

–       Veel ouderen zich ernstig zorgen maken over hun toekomst m.n. als ze zorg nodig hebben.

 

Constateren:

–       dat de PvdA onvoldoende aandacht schenkt aan deze grote groep (potentiele) kiezers;

–       dat de PvdA veel ouderen van zich vervreemd;

–       dat de PvdA de verbinding met een groeiende groep van het electoraat verliest.

 

Dragen het Partijbestuur op om vóór 1 december 2013 te komen met een concreet actieplan waarin aangeven wordt:

–       Op welke wijze de positieve aandacht van de PvdA voor oudere kiezers wordt vergroot;

–       Op welke wijze de PvdA zich weer gaat verbinden met de oudere kiezer.

–     Op welke wijze de Tweede Kamerfractie hiermee aan de slag zal gaan.

 

en gaat over tot de orde van de dag

 

 

 

Toelichting:

Veel ouderen (leden en kiezers) hebben de PvdA verlaten. Het is aannemelijk dat ca. 40% van de kiezers moet worden gevonden in de categorie 50-plus. De peilingen en ervaringen tonen aan dat veel ouderen zich momenteel richten op de partij 50Plus en anderen partijen waarin constructief geluisterd wordt naar wat ouderen bezig houdt.  De partijleider van de PvdA verkondigt slechts dat ouderen “nog nooit zo rijk zijn geweest; best kunnen inleveren en niet moeten zeuren”. Zulke uitlatingen zijn contraproductief en vervreemden ouderen van de partij. Generalisme gaat voorbij aan problematiek bij ouderen waar de PvdA vanuit haar beginselen aandacht aan moet besteden. Ouderen worden genegeerd en worden niet serieus genomen door de PvdA.

Komende verkiezingen zullen desastreus verlopen voor de PvdA ondermeer doordat  de Partij de verbinding met de ouderen niet weet te herstellen.