Uitnodiging deelname aan visievorming Wonen, Welzijn en Zorg

Door Redactie op 16 juli 2018

De ouderenzorg staat op het moment volop in de politieke belangstelling en gelukkig is er ook meer aandacht voor de participatie van mensen met beperkingen. Trefwoord is de leeftijdsvriendelijke en toegankelijke samenleving. Minister de Jonge lanceert nieuwe plannen en vele nieuwe gemeenteraden hebben het onderwerp geagendeerd. Instellingen en verzekeraars zijn druk in de weer met het organiseren van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met beperkingen. Het wordt tijd dat ook de PvdA haar visie verder ontwikkelt en prioriteiten stelt. Zeker nu onze electorale positie is verzwakt, moet een aansprekend sociaaldemocratische verhaal worden verteld. En dat is breder dan de mantra dat ouderen en mensen met beperkingen langer zelfstandig (thuis) moeten blijven wonen met steun van mantelzorgers. Dit op zich goede uitgangspunt pakt met het toenemend aantal kwetsbare 75-plussers alleen goed uit, wanneer we de condities bewaken en ongewenste gevolgen tijdig tegengaan. Het Sociaal en Cultureel Planbureau adviseerde onlangs het kabinet en de gemeenten de beleidsveronderstellingen rond langer thuis wonen, informele zorg en zelfredzaamheid van ouderen nog eens tegen het licht te houden.  

De conferentie van het Netwerk Zorg en het Ouderen Netwerk d.d. 11 november 2017 heeft een brede verkenning opgeleverd van het onderwerp: wonen en zorg voor ouderen. Sprekers en discussianten hebben tal van ideeën aangedragen, theoretische beschouwingen gehouden, empirische informatie over de leefsituatie van ouderen verschaft, ontwikkelingen in de formele en informele zorg geanalyseerd en praktijkvoorbeelden toegelicht. De conferentie heeft laten zien dat het vraagstuk heel breed en divers is en een integrale benadering behoeft. Er moet echter nog heel wat denkwerk worden verricht en gediscussieerd binnen de partij, met het betrokken maatschappelijk veld en vooral met de  betrokken ouderen en mensen met beperkingen om de bouwstenen te selecteren en een mooi gebouw te construeren.  

De drie netwerken hebben daarvoor het projectplan WWZ ontwikkeld en nodigen hun leden en andere belangstellende partijgenoten uit mee te denken en mee te praten over die sociaaldemocratische visie en bijbehorende prioriteiten op de terreinen van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met beperkingen. Daarbij bouwen we voort op onder andere:
– de WBS-notitie Ouder worden in Nederland
– de notitie De plaats van de ouderen in de sociaaldemocratie
de notitie van Theo Roes Bouwstenen voor een sociaaldemocratisch ouderenbeleid
het verslag van de conferentie in november vorig jaar.  

Om dit gesprek op gang te brengen zullen we:
▶︎ een breed samengestelde werkgroep Visie instellen
▶︎ drie themagroepen formeren voor respectievelijk:
  ◼︎ Preventieve (ouderen)zorg en eerstelijnszorg
 
◼︎ Wonen, welzijn en informele zorg
 
◼︎Verpleeg(t)huiszorg
Deze krijgen de opdracht om informatie te verzamelen, de ontwikkelingen te analyseren en concrete voorstellen te formuleren voor het gesprek met de leden, het maatschappelijk veld en de ouderen en mensen met beperkingen. We streven naar een door de partij gedragen sociaaldemocratische visie die richting geeft aan het politieke handelen van de PvdA in parlement en gemeenteraden. 

We hopen in september te starten.

Wij roepen u en andere geïnteresseerde partijgenoten op mee te doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zou u op dit antwoordformulier willen aankruisen op welke manier u een bijdrage wilt leveren? 

Met vriendelijke groet, 

Nico Bernts, voorzitter Netwerk Zorg
André van Dokkum, voorzitter Ouderen Netwerk
Bert Hassink, voorzitter Netwerk Handicap&Beleid

Op de foto v.l.n.r.: Theo Roos, Nico Bernts, Bert Hassink en André van Dokkum