7 maart 2016

Uitstel kostendelersnorm.

Van: De leden van de kerngroep van het Ouderen Netwerk PvdA (ONP)

Aan: De leden van de beide Kamerfracties en het partijbestuur

Betreft: Uitstel kostendelersnorm etc.

Beste partijgenoten,

Met instemming vernamen wij dat het kabinet, bij monde van Jetta Klijnsma, heeft besloten dat de invoering van de kostendelersnorm –in de volksmond beter bekend als de mantelzorgboete- is uitgesteld tot 1 januari 2018. Tijdens de gesprekken die een kleine afvaardiging van het ONP heeft gehad met Grace en John hebben wij duidelijk gemaakt dat wat ons betreft de kostendelersnorm voor mantelzorggevers en –ontvangers definitief van tafel zou moeten zijn. Mensen die het kabinetsbeleid uitvoeren, behoren daarvoor noch financieel, noch anderszins bestraft te worden. Het uitstel is het begin van het einde van de manetelzorgboete, maar uitstel is nog geen afstel vinden wij; wij blijven daarom alert.

Helaas moeten wij vaststellen dat de discrepantie tussen kabinetsbeleid en de gewenste participatiesamenleving, in bepaalde gevallen, nog steeds blijft bestaan. Gebleken is namelijk dat invoering van de kostendelersnorm in de ABW eveneens leidt tot ongewenste, financiële consequenties voor bijstandontvangers -zowel AOW-ers als niet AOW-ers- die tevens fungeren als mantelzorger. Er zijn in ons land rond de 55.000 ouderen die een onvolledige AOW ontvangen omdat zij zich na hun 15de in Nederland vestigden. Deze mensen krijgen voor een deel een aanvullende uitkering uit de ABW. Deze uitkering valt wel onder de kostendelersnorm. Het lijkt ons niet de bedoeling van het vigerende kabinetsbeleid dat mensen die bijvoorbeeld bij hun kinderen intrekken om de benodigde mantelzorg te kunnen ontvangen, financieel of anderszins gestraft worden, omdat zij het kabinetsbeleid uitvoeren. Wat bij de zuivere AOW kan, kan ook bij de AOW met een aanvullende bijstandsuitkering. Het lijkt ons een goede zaak als de Haagse gewoonte, om niet binnen een termijn van 5 jaar aan nieuwe wetgeving te morrelen, genegeerd wordt en u met gezwinde spoed maatregelen treft om mantelzorggevers en -ontvangers ook in deze gevallen te ontzien. De opmerking van Jetta Klijnsma dat niemand onder het sociaal minimum mag zakken, biedt in dit geval geen soelaas, omdat in deze gevallen mensen, die blijkbaar met genoegen voldoen aan de wens van het kabinet om voor elkaar te zorgen, opgezadeld worden met bureaucratische procedures en onderzoeken met een ongewisse uitkomst. We zouden dit absoluut niet moeten willen! Graag vernemen wij binnen de redelijk te achten termijn van 3 weken wat het standpunt van beide Kamerfracties hierover is. Mocht dit niet lukken, dan horen wij graag binnen welke termijn het wel mogelijk is en waarom dat zo is.

Zoals gebruikelijk haalt de geschiedenis ons in. De opvang van vluchtelingen uit landen waar wij nog niet dood gevonden zouden willen worden, leidt ertoe dat mensen op eigen initiatief de mogelijkheid aanbieden om vluchtelingen thuis op te vangen. Hierbij zullen ook mensen zijn die van een uitkering moeten leven en dan zal de kostendelersnorm ook voor die mensen opgaan. Hoewel dit probleem zich nog niet op grotere schaal voordoet, lijkt het ons goed hierover na te denken en een standpunt in te nemen, mogelijk gelijk aan de AOW. Wij vernemen graag van jullie wat het standpunt van beide Kamerfracties hierover is. Mocht er geen standpunt zijn, dan is het ook goed om dat aan ons te laten weten. Ook voor deze reactie van jullie kant, gaan wij uit van een redelijke termijn van 3 weken.

Tot slot willen wij jullie complimenteren met het behaalde resultaat inzake de mantelzorgboete. Vanzelfsprekend gaan wij ervan uit dat jullie verder werken aan een definitief afstel voor alle mantelzorggevers en –ontvangers.

Met vriendelijke groeten,

De leden van de kerngroep van het Ouderen Netwerk PvdA