Door op 31 januari 2014

Wet Uniformering Loonbegrip

De gewestelijk ouderengroep in Utrecht heeft aan Ed Groot, financiële woordvoerder van de Tweede Kamer fractie PvdA eind 2013 de volgende vraag gesteld:  ” Staatssecretaris Weekers zou nog dit najaar laten weten of en hoe compensatie mogelijk is voor de, laat ons zeggen,  onverwachte effecten van de WUL begin dit jaar (2013).  Dit kostte immers niet alleen vele ouderen enkele tientjes per maand, maar de PvdA ook ca. 2000 leden”

Hier het antwoord van Ed Groot

Excuus voor het late antwoord, ik ben sinds enige tijd geheel ondergedompeld in de parlementaire enquête woningcorporaties en heb daardoor behoorlijke achterstanden opgelopen met mijn mail.

De kwestie van de gevolgen van de wet uniformering loonbegrip zijn op onze aandrang uitvoerig onderzocht en er zijn meermaals doorrekeningen uitgevoerd, niet alleen door diverse ministeries, maar ook door het Centraal Planbureau. Ik wil deze met alle plezier je nog toesturen, maar in hoofdlijnen komt het neer op de volgende punten:

– bij 65 plussers werd de koopkrachtdaling niet veroorzaakt door de Wul maar vooral door de stijging van de zorgkosten. Ter compensatie van het hogere tarief in de eerste schijf werd voor ouderen de zvw premie verlaagd. Het vorige kabinet besloot echter die premieverlaging een jaar naar voren te halen, waardoor optisch deze compensatie wegviel in 2013. Sterker nog, door de ondertussen stijgende zorgkosten kwam er in plaats van een daling een stijging uit de bus. Bovendien waren er nog pensioenkortingen, die we hopelijk nu weer achter ons kunnen laten.

– voor mensen met een aanvullend pensioen is de achteruitgang op de loonstrookjes groter dan in werkelijkheid omdat zowel op de AOW als op het aanvullend pensioen het hogere tarief in de eerste schijf wordt ingehouden. Bij de belastingaangifte over 2013 wordt dit vanzelf weer rechtgetrokken omdat dan beide inkomensbestanddelen worden gesaldeerd. In de praktijk zal dit betekenen dat gepensioneerden dit jaar een aanzienlijk lagere naheffing zullen krijgen dan ze in voorgaande jaren  gewend waren. Om de gedachten te bepalen, bij een aanvullend pensioen van 10.000 euro gaat het om circa 35 euro per maand. Uiteraard hadden mensen dit van tevoren moeten weten en getuigt deze gang van zaken van een klungelige invoering. We hebben een motie ingediend die moet voorkomen dat zich ooit nog van dit soort verrassingen voordoen.

– bij mensen met een vut uitkering, 65 minners dus, is er wel een negatief effect. Het is echter technisch onmogelijk gebleken dit te compenseren, alleen al omdat een groot deel van deze groep na een jaar alweer de vut verlaat.

– we slagen er dit jaar in om de koopkracht voor ouderen met een klein aanvullend pensioen te verbeteren, onder meer door verlaging van het tarief in de  eerste schijf en lagere zorgpremies. Hoge inkomens kunnen er echter wel iets op achteruit gaan.

Het is onmogelijk om in een jarenlang krimpende economie en tegelijk scherp stijgende zorgkosten de koopkracht op peil te houden, ook niet voor ouderen. Wat we wel kunnen is de lasten eerlijk verdelen en werken aan de fundamenten voor economisch herstel, dat zich nu ook echt lijkt af te tekenen.

Ik hoop dat dit iets opheldert. Net als jij baal ik er van dat een wet die door de vorige regering op een klungelige manier is ingevoerd nu zo negatief op onze partij afstraalt.

Vriendelijke groet, Ed Groot