Over ons

A. Inleiding

Zowel in Nederland als in Europa heeft de politiek de opdracht de samenleving zo in te richten dat ouderen naast jongeren  hun zelfstandigheid kunnen behouden en niet te vroeg in een afhankelijkheidspositie of in het zorgcircuit terechtkomen. Meer dan 80% van de ouderen is prima in staat is om voor zichzelf te zorgen. Maar ook voor die 20% moeten de omstandigheden zodanig worden dat zij kunnen participeren, afhankelijk  van de  individuele omstandigheden. De PvdA  staat voor vernieuwende ideeën, die experimenten initieert en ook voor deze groepen zoekt, naar hedendaagse oplossingen voor bestaanszekerheid en een  actieve participatie.

B. Situatieschets voor ONP

We leven in de gelukkige omstandigheid dat we steeds ouder worden en door de medische wetenschap tot op hogere leeftijd actief zijn. Daarnaast spelen nieuwe  middelen voor communicatie en mobiliteit een steeds belangrijkere rol in de levensstijl van mensen. Het gevolg is een relatieve toename van ouderen die minder bedreven zijn in het gebruik van deze nieuwe middelen. Het gevolg kan zijn een minder goede aansluiting op de veranderende arbeidsmarkt met een bedreiging voor de bestaanszekerheid. Tevens veranderen die nieuwe middelen de patronen in de samenleving wat kan leiden tot uitsluiting. Daarbij neemt, om actief te blijven, het beroep op de medische sector en de zorg toe in het algemeen maar vooral naarmate men ouder wordt.

C. Vraagstelling ONP

Hoe organiseren we bestaanszekerheid en (sociale) participatie gekoppeld aan een leeftijdgerelateerde levensstijl, zodanig dat het  mogelijkheden biedt voor levenslang leren, gericht op loopbaan maar ook op sociaal functioneren in een snel veranderende maatschappij, zonder uitsluiting en met gegarandeerde zorg.

D. Doel ONP

Bevorderen van de visie- en ideeënontwikkeling in de partij met betrekking tot bestaanszekerheid, participatie en werk van ouderen samen met jongeren in een sociaaldemocratisch kader.

E. Taken ONP

Het ONP voert daartoe als breed netwerk de volgende taken  uit:

 1. Het opzetten en onderhouden van een netwerk van leden uit de partij die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken zijn bij bestaanszekerheid e participatie met name met betrekking tot ouderen in relatie tot andere groepen
 2. Onderhouden van contacten met regionale en lokale werkgroepen ouderen(beleid).
 3. Opzetten van werkgroepen  en discussiegroepen die werken aan visieontwikkeling gerelateerd aan de doelstelling
 4. Volgen van actuele politiek en programmaontwikkeling van de PvdA.  .
 5. Beïnvloeding van de politieke lijn van de partij met betrekking tot deze vraagstukken op zowel lokale, regionale, landelijke en Europese schaal;
 6. Organiseren van netwerkbijeenkomsten en seminars over relevante onderwerpen.
 7. Optreden als spreker c.q. inbreng geven bij andere werkgroepen die aansluiten bij de ONP  problematiek
 8. Uitdragen van de ontwikkelde visie op beurzen en ander relevante bijeenkomsten
 9. Contacten onderhouden met de diverse kenniscentra en adviesgroepen zoals de WBS, werkgroep Patiënt Centraal (WPC) en Handicap en Beleid en met diverse organisaties in Europees verband waaronder de ESO en het AGE-platform. Daarnaast zijn er contacten met de Jonge Socialisten.

F. Werkwijze

De werkgroepen vormen de kern van ONP, zijnde:

 1. Wonen, zorg en welzijn (WZW
 2. Arbeidsparticipatie, inkomen en pensioenen (AIP)
 3. Europa

De werkgroepen functioneren in hoge mate autonoom. Elke werkgroep kiest uit haar midden een trekker. De gezamenlijke trekkers vormen de coördinatiegroep van het ONP. Deze coördinatiegroep kan zich uitbreiden met maximaal 5 leden.

G. Lidmaatschap

Het lidmaatschap van het ONP staat open voor alle leden van de Partij van de Arbeid. Leden die zich aan willen sluiten bij het ONP, maken dat kenbaar in MijnPvdA (Op MijnPvdA inloggen, ga naar Mijn Lidmaatschap, ga in het scherm Mijn Gegevens naar de tab Netwerken en zet een vinkje voor Ouderen Netwerk). Voor wie de weg via MijnPvdA te moeilijk is, kan zich ook opgeven bij de Ledenadministratie (ledenadministratie@pvda.nl)

H. Communicatie

Het ONP informeert de leden en belangstellenden middels e-mail-berichten, website, Facebook en twitter.

I. Financiën

Het partijbestuur stelt jaarlijks een beperkt budget beschikbaar. Het ONP dient daartoe jaarlijks een jaarrekening, begroting en werk- en activiteitenplan in.

J. Contact

De telefoonnummers en de e-mail-adressen van de leden van de ONP-coördinatiegroep en van de leden van de werkgroepen zijn te vinden op de webpagina Wie is wie.
Het e-mail-adres van het ONP is ouderennetwerk@pvda.nl
Het telefoonnummer van het ONP-secretariaat is 0521 38 05 48.

Laatst bewerkt op 3 februari 2017