Door Redactie op 12 november 2016

Een integrale visie op de gevolgen van het langer leven gewenst

Opnieuw heeft de PvdA Kamerfractie bij monde van Marith Volp (foto) het kabinet verzocht een integrale visie op te stellen op de gevolgen van het langer leven van mensen. Staatssecretaris Martin van Rijn: “Ik ben bereid om met mijn collega’s te praten over de vraag hoe wij tot zo’n visie kunnen komen.” Eerder had Roos Vermeij een dergelijk verzoek gedaan aan Minister Lodewijk Asscher.

Beter voorbereiden op langer leven
Mensen worden gemiddeld steeds ouder. “Langer leven en een vooruitzicht daarop vraagt dat we anders gaan kijken. De PvdA wil dat we ons beter voorbereiden op ouder worden: we willen mensen uitnodigen om na te denken over hun toekomst na hun pensioen. Hoe wil je oud worden? Hoe wil jij je leven inrichten? Wat heb je nodig? Hoe betaal je deze zorg? Hoe pas je jouw woonomstandigheden aan je behoeften aan als je ouder wordt? Hoe word je zo gezond mogelijk oud? Hoe bewaren en versterken we sociale netwerken om ouderen, langer levenden, heen?

Overheid heeft daarin ook een belangrijke rol
De PvdA wil dat ook de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt voor de ouder wordende bevolking, de langer levende bevolking. We willen een visie op langer leven en op een maatschappij die ingericht is op langer levenden met het ministerie van VWS als trekker maar samen met andere ministeries, zoals Sociale Zaken en Wonen.” Aldus Marith Volp tijdens haar inbreng in eerster termijn tijdens de behandeling van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 9 november jl.

Instemming van Staatssecretaris
De Staatssecretaris antwoordde op 10 november: “Ik ben het met haar eens dat wij ons in algemene zin beter moeten voorbereiden op langer leven. Dat betreft niet alleen zorg, maar ook pensioen, welzijn en allerlei andere aspecten die te maken hebben met dat langer leven.” Waarna hij de toezegging deed om er met zijn collega’s over te praten.

Eerder verzoek van Roos Vermeij 
Eerder dit jaar vroeg PvdA-Kamerlid Roos Vermeij: “Wordt het niet eens tijd om een overkoepelende visie op ouder zijn en ouder worden te ontwikkelen?” Zij betoogde toen dat er wel diverse vooruitzichten bestaan, maar dat er van enige samenhang daartussen weinig sprake is.
Minister Lodewijk Asscher sprak tijdens het Kamerdebat op 28 januari 2016 van een interessante vraag. Hij wilde eerst met zijn collega’s bespreken, of een dergelijke visie iets toe kan voegen. Het lijkt er op dat er van het kabinet nog geen antwoord is ontvangen op de vraag van Roos Vermeij.

Pleidooi voor een PvdA-visie op dit onderwerp
In juni jl. hebben de PvdA-leden Margreeth de Boer, Luuc Christensen en Albert Huizing hun document ‘Dit is geen Bejaardennota’ openbaar gemaakt. Hierin schrijven zij dat de voorspelde veranderingen in de (leeftijds)samenstelling van de Nederlandse bevolking in de komende decennia, grote gevolgen zullen hebben voor de gehele samenleving als er niet tijdig wordt bijgestuurd. Zij vragen om een integrale visie van de PvdA, waartoe het partijbestuur het initiatief zou moeten nemen. Het partijbestuur heeft laten weten dat het zich na 15 maart 2017 zal beraden over die vraag.

Lees het meer uitgebreide pleidooi van Marith Volp en het antwoord van Martin van Rijn

Marith Volp heeft in haar bijdrage op 9 november ook andere zaken aan de orde gesteld die van belang zijn voor ouderen. Lees grote delen uit haar bijdrage.