10 augustus 2015

Koopkracht herstel postactieven

Secretariaat GAO – U
Molendijk 18
3632 EN Loenen a/d Vecht
tel: 0294 – 23 36 35
email: menke-van_zwol3@zonnet.nl

Aan de leden van de Tweede Kamerfractie
van de Partij van de Arbeid
Postbus 20018
2500EA Den Haag

Betreft: Koopkracht herstel postactieven.

Loenen a/d Vecht, 30 juli 2015

Geachte Partijgenoten,

Enige tijd terug reageerde een van onze deelnemens naar aanleiding van de nieuwsbrief, waarin de komende belastingmaatregelen werden aangekondigd. Met hem zijn wij nogal verbaasd over het antwoord, dat inhield dat de groepen uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden er niet op achteruit zouden gaan! En tevens: dat meer werkgelegenheid – via hogere lonen en de koppeling van AOW en uitkeringen – ertoe zouden leiden dat ¨ook deze zouden stijgen¨.
Het lijkt dat alle aandacht is voor de inkomenspositie van werkenden en dat die van de ouderen daar uitsluitend een afgeleide van is.

Wij wijzen u nog eens op de gevolgen voor gepensioneerden van de in 2013 in werking getreden Wet Uniformering Loonbegrip, waardoor dezen van 0,6 tot 3,8% in netto-inkomsten moesten inleveren; de groep met een bruto inkomen tussen €1.500,- en € 5.000,- het meest!
Schrijnend is overigens dat ook de laagst betaalde werkenden (bruto tussen € 500,- en € 1.500,-) in netto-inkomen teruggingen! Wrang is ook dat de wijziging de schatkist niets opleverde, zodat de ouderen de werkenden – waarbij het werkgeversaandeel van de ZVW niet werd belast – hebben gefinancierd!

Een soortgelijke compensatie vond voor de gepensioneerden (geen werkgever) niet plaats. Daarna werd de Ouderenkorting verlaagd en verdween geheel voor senioren met een klein vermogen!
Bovendien heeft op zijn minst – de afgelopen 6 jaar – door Pensioenfondsen geen indicering plaats gevonden en pasten enkelen zelfs korting toe! De actuele maatregel van De Nederlandsche Bank ten aanzien van de, door de Fondsen te hanteren rekenrente, doet vermoeden dat indexatie nog langere tijd zal uitblijven. Geleidelijk aan zijn in heel wat CAO‘s loonsverhogingen opgenomen.
Kortom: de Ouderen zijn niet gediend met de mededeling dat uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden er niet op achteruit gaan!

Blijkens een door de Ouderenbond ANBO geïniteerd onderzoek ¨Koopkrachtontwikkeling Postactieven¨ nam de koopkracht van postactieven in de periode 2008 tot 2013 met 6 (ZES) procent af. De werkenden gingen er in die zelfde periode 1,1% op achteruit!

Vooral de middeninkomens – en daar behoort een groot deel van onze kiezers ook toe – hebben 4.7 tot 12,8% moeten inleveren, terwijl een reserve boven de € 50.000,- zeker niet betekent dat deze groep behoort tot de rijke ouderen!

Indachtig de titel van het PvdA-Belastingplan ¨Meer werk, meer Inkomen en Rechtvaardigheid¨ ver-wachten wij – Ouderen – dat komende maand, bij de Koopkracht besluitvorming, de Rechtvaardig-heid zal gelden. Dat de, in jaren, opgelopen achterstand ten aanzien van werkenden wordt goedgemaakt.
Wij kunnen ons als partij niet veroorloven dat, wanneer dit niet wordt gerealiseerd, nog eens 2.000 leden of meer – zoals na de invoering van de WUL geschiedde – ons zullen verlaten.

U veel wijsheid toewensend, verblijven wij,

met partijgenootschappelijk groet,
Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid – Utrecht (GAO-U)
namens dezen

Toos (A.T.) Menke-van Zwol
secretaris

CC.:
Partijbestuur
Landelijk Voorzitter
Gewestelijke en Stedelijke Adviesgroepen Ouderenbeleid
Provinciale Statenfractie Utrecht
Gewestbestuur Utrecht