Door Redactie op 24 april 2022

Ouderen Netwerk PvdA stelt wijzigingen voor in ontwerp-Wet toekomst pensioenen

Het Ouderen Netwerk PvdA (afgekort: ONP) is kritisch op onderdelen van het ontwerp van de Wet toekomst pensioenen (afgekort: Wtp) en stelt aan de Tweede Kamer-fractie van de PvdA enkele verbeteringen voor. Het voornaamste bezwaar is dat ook in de fase waarin de pensioenen worden uitgekeerd, er wordt uitgegaan van persoonlijke pensioenpotjes. Het ONP is wel voor individuele vermogensopbouw in de opbouwfase, maar wil dat er in de uitkeringsfase wordt uitgegaan van een uitkeringscollectief. In het uitkeringscollectief worden rendement en risico namelijk door alle deelnemers gelijk gedeeld.
Het ontwerp-Wtp is op 30 maart 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Het beoogt uitwerking te geven aan het in 2019 gesloten Pensioenakkoord tussen kabinet en de organisaties van werkgevers en werknemers.

Het ingediende ontwerp-Wtp
Het nieuwsbericht, waarin het kabinet meedeelt het wetsontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd te hebben, is hier te lezen.
Naast een korte toelichting op het wetsvoorstel bevat het nieuwsbericht een verwijzing naar het wetsontwerp en naar de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp.

Bezwaren en zorgpunten t.a.v. het ontwerp-Wtp
Het ONP deelt de bezwaren en zorgpunten die vanuit de Sectorraad Senioren FNV naar voren zijn gebracht. Die zijn hier te downloaden.

Het voorstel voor verbeteringen in het ontwerp-Wtp
In het voorstel voor verschillende verbeteringen in het ontwerp-Wtp worden naar de mening van het ONP de bezwaren en zorgpunten grotendeels ondervangen. Dit voorstel is hier te downloaden.

Eerste reactie van Henk Nijboer (woordvoerder van PvdA Kamerfractie) op het ontwerp-Wtp
“De stellingname van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer is dat in het wetsontwerp Wtp (als uitwerking van het Pensioenakkoord) de regering de betrokkenheid en medezeggenschap van alle betrokkenen, inclusief de (organisaties van -) gepensioneerden moet erkennen en vastleggen. Voorts moet, te beginnen met de komende 7 jaar, perspectief worden gegeven op een begin van compensatie voor verlies aan inkomsten door gebrek aan indexatie de afgelopen 15/20 jaar. Tenslotte moet binnen de in het akkoord afgesproken uitwerkingsperiode worden benut om het vertrouwen in ons pensioenstelsel ook voor de langere termijn te herstellen.”
“De PvdA vindt dat je na jarenlang hard werken recht hebt op een goed pensioen. Helaas is dat lang niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Flexwerkers en zelfstandigen bouwen nu geen of nauwelijks pensioen op. Dat wordt met dit wetsvoorstel nog steeds niet geregeld.”
Lees hier verder

Het tijdpad voor de behandeling van het ontwerp-Wtp
De Tweede Kamer wil het pas ingediende ontwerp-Wtp nog voor de zomer van 2022 behandelen. Naar verwachting zal het echte debat over het voorstel in juni plaatsvinden. Daaraan voorafgaande vinden deze en volgende maand een zogenaamde ‘schriftelijke vragenronde’ en een tweetal rondetafelgesprekken plaats. Bij het eerste rondetafelgesprek schuiven pensioendeskundigen aan. Bij het tweede rondetafelgesprek komen onder meer de partijen die het pensioenakkoord (dat nu dus is vertaald in een wetsvoorstel) met het kabinet sloten, vakbonden en werkgevers, en  vertegenwoordigers van senioren langs.

De belangrijkste afspraken in het Pensioenakkoord zijn:

  • Transparanter en persoonlijker pensioenstelsel
  • AOW-leeftijd stijgt minder snel
  • Betere pensioenafspraken voor vervroegd stoppen met werken voor mensen met zware beroepen
  • Extra keuzerecht voor iedereen bij pensioen
  • Beter nabestaandenpensioen
  • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Geschiedenis
Er zit een lange tijd tussen het moment dat er een begin is gemaakt met het overleg over wijziging van het pensioenstelsel tot het moment dat het Pensioenakkoord gesloten is. Een korte beschrijving van de lange weg naar de totstandkoming is hier te lezen.